System BaSYS 8

Malte Halbey-Martin pracuje jako specjalista ds. wsparcia i instruktor oprogramowania w firmie Barthauer Software GmbH (Brunszwik, Niemcy).Firma ta właśnie wydała nową wersję swojego wszechstronnego systemu sieciowego BaSYS (wersja 8.0.2), służącego do wydajnego planowania i zarządzania systemami wodociągów i kanalizacji.


Wprowadzenie
Wydajne i długotrwałe zarządzanie systemami wodociągów lub kanalizacji jest ważnym zadaniem. Jakiekolwiek problemy z tymi systemami mogą oznaczać ogromne ryzyko finansowe dla ich właścicieli i operatorów. Takie problemy mogą również stanowić duże zagrożenie dla środowiska. W celu zmniejszenia ryzyka potrzebne jest wszechstronne oprogramowanie aplikacyjne, które jest w stanie utrzymać takie sieci kanalizacyjne i wodociągowe.


Firma Barthauer Software GmbH wydała nową wersję swojego systemu informacji sieciowych (BaSYS wersja 8.0.2), który spełnia główne wymagania w dziedzinie zarządzania sieciami. Firma ta posiada wysoki poziom kompetencji w zakresie projektowania systemów informacji sieciowych, z uwagi na ponad 25-letnie doświadczenie na tym polu. Oprogramowania BaSYS może być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, od planowania oraz zarządzania systemami kanalizacji i wodociągów, do hydrodynamicznego kształtowania tych sieci.Architektura systemu
Rdzeniem systemu BaSYS 8 jest baza danych projektu, która może pracować zarówno na platformie Oracle (9i / 10g) jak i Microsoft SQL Server (SQL Server 2000 / SQL Server 2005). Baza danych zawiera wszystkie istotne obiekty sieciowe, m.in. składniki geometryczne oraz dalsze informacje, takie jak biblioteki norm lub listy zdefiniowane przez użytkownika. W systemie BaSYS 8 wokół w.w. bazy danych zaprojektowano wiele modułów. Dzięki takiemu podejściu przechowywania istotnych informacji w centralnej bazie danych, obiekty sieciowe nie wymagają składników geometrycznych, jeśli nie wykonuje się obliczeń wymagających informacji geometrycznych jako parametrów wejściowych oraz nie ma potrzeby graficznej prezentacji sieci.
Dane w bazie danych projektu można przeglądać bez ograniczeń przy pomocy standardowego oprogramowania, takiego jak Microsoft Access. Zgodnie z zasadami biznesowymi, którymi kieruje się firma Barthauer, treść ta nie jest kodowana przy pomocy żadnych zastrzeżonych algorytmów. Dlatego system ten oferuje duży stopień otwartości w zakresie wykorzystania i zarządzania danymi użytkownika.


Poza innymi normami, system BaSYS 8 w pełni obsługuje europejską normę DIN-EN 13508, obejmującą zewnętrzne systemy kanalizacyjne.


Dostępne moduły
W systemie BaSYS 8 istnieje wiele różnych modułów do zarządzania sieciami. Poniżej znajduje się przegląd tych modułów, na które można uzyskać licencje odpowiednio do wymagań użytkownika.


Służący do zarządzania bazami danych System Manager oferuje wiele funkcji obejmujących porównywanie baz danych, a nawet reorganizację istniejących baz danych w celu zwiększenia wydajności bazy danych. Wszystkie ustawienia definiowane przez użytkownika tworzy się w module Configuration Explorer. Najważniejszymi składnikami modułu Configuration Explorer są: Model Designer, służący do tworzenia specyfikacji z centralnym układem na potrzeby interfejsów graficznych oraz Query Designer, który pomaga użytkownikowi tworzyć własne zapytania SQL w celu pozyskiwania lub utrzymywania danych w bazie danych projektu systemu BaSYS 8.
W module Configuration Explorer zaimplementowano wiele przydatnych dokumentów, które mogą służyć jako szablony do konfiguracji zdefiniowanych przez użytkownika. Ponadto moduł ten posiada narzędzie do tworzenia raportów; można w nim również definiować przekroje poprzeczne rur. Definicje te po utworzeniu są dostępne w każdej bazie danych projektu systemu BaSYS 8. Można je eksportować do pliku XML i przekazać do innego użytkownika.


Zarządzanie danymi numerycznymi odbywa się w modułach KanDATA (dla sieci kanalizacyjnych) i AquaDATA (dla sieci wodociągowych). Do wprowadzania i pobierania danych dostępnych jest wiele interfejsów dla różnych formatów plików (np. niemiecki ISYBAU, eksport Shape i import/eksport ASCII). Ponadto istnieją moduły do automatycznej klasyfikacji stanu sieci kanalizacyjnej lub obliczania właściwości hydrodynamicznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. Dla sieci kanalizacyjnych dostępny jest moduł służący do planowania napraw uszkodzonych systemów rur (PISA) i oceny kapitału sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz (UniWert SQL, zatwierdzony przez TÜV; TÜV Germany jest niezależną agencją zajmującą się testowaniem i oceną usług). Dostępna jest również wersja na palmtopa (PDA) (BaSYS mobile), do inwentaryzacji obiektów sieciowych, takich jak włazy którą można zsynchronizować z bazą danych BaSYS 8.
Ta modułowa budowa skutkuje wysokim stopniem skalowalności systemu. Może on być stosowany jako system ekspercki oraz jako proste stanowisko informacyjne.


Graficzny interfejs użytkownika
Możliwy jest dostęp do danych oraz ich edycja przy użyciu jednego z wielu interfejsów graficznych. Jedną z doskonałych cech systemu BaSYS 8 jest fakt, że można go używać ze wszystkimi ważniejszymi systemami oprogramowania CAD oraz GIS. System BaSYS 8 można używać z oprogramowaniem ESRI ArcGIS (BaSYS Plan E), Autodesk AutoCAD (BaSYS Plan A), Bentley Microstation (BaSYS Plan B) oraz Intergraph Geomedia (BaSYS Plan I). Zbiory danych można przeglądać przy pomocy modułu BaSYS Visor, przeglądarki obiektów z bazy danych projektu. Zunifikowany interfejs użytkownika dla wszystkich interfejsów graficznych dostarcza użytkownikowi wszelkie funkcje potrzebne do planowania lub wizualizacji sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych.


Różne obiekty sieci mają własną geometrię, która jest zapisana w bazie danych projektu BaSYS 8. Interfejsy te można wykorzystywać do przeglądania lub edycji danych; zmiany są zapisywane bezpośrednio w bazie danych. Atrybuty różnych obiektów geometrycznych można przeglądać w interfejsie graficznym poprzez informację o obiekcie BaSYS. W przypadku zmiany atrybutów obiektów BaSYS przy pomocy informacji o obiekcie w module BaSYS plan, graficzna wizualizacja obiektów jest automatycznie synchronizowana. Obiekty można wybrać graficznie i przesłać do innych modułów takich jak KanDATA lub AquaDATA w celu dokonania dalszych zmian. Operacja ta jest wykonywana przy pomocy narzędzia BaSYS Synchronizer, służącego do przesyłania obiektów sieciowych do innych modułów BaSYS 8.


Szczególnie w planowaniu systemu sieciowego funkcja ta daje możliwość efektywnego przełączania pomiędzy wieloma aplikacjami BaSYS 8. Podczas tworzenia planu możliwe jest pobranie wysokości obiektów, takich jak włazy, z punktów pomiaru lub istniejących cyfrowych modeli terenu. W module BaSYS Plan A obiekty sieciowe można pobierać bezpośrednio z istniejących obiektów graficznych znajdujących się na istniejącym rysunku AutoCAD oraz są zapisywane w bazie danych projektu BaSYS 8. W oprogramowaniu ArcGIS obiekty tworzone są jako zbiory danych cech na podstawie wpisów w bazie danych projektu BaSYS 8. Cechy te można zapisywać w niezależnej geograficznej bazie danych lub w bazie danych ArcSDE i zsynchronizować z danymi w bazie danych projektu BaSYS 8. Po dokonaniu zmian w tych obiektach przebudowywane są odpowiednie cechy, tak aby cechy ESRI znajdowały się w tym samym stanie co obiekty w bazie danych projektu BaSYS 8.


Obiekty graficzne lub cechy w wielu systemach graficzny mogą być wtedy wykorzystane do dalszej pracy poza systemem BaSYS 8.


Definiowanie układu planu sieciowego
Model designer jest centralnym narzędziem do definiowania układu obiektów BaSYS do przedstawiania danych na mapie. Definiuje się tutaj styl, widoczność oraz wartości zależnie od obiektów oraz od tego, co powinno być widoczne na planie. Pozwala to użytkownikowi na tworzenie indywidualnych układów map sieciowych, niosąc ze sobą niezliczone możliwości. Definicje te mogą bazować na atrybutach w bazie danych. Ta centralna definicja umożliwia tworzenia prawie identycznie wyglądających obiektów w różnych systemach graficznych. Istnieją pewne ograniczenia wynikające z różnych filozofii poniższego oprogramowania GIS / CAD). 

 


Położenie elementów tekstowych obiektów sieciowych może być zapisywane w bazie danych projektu BaSYS 8, w polu zawierającym ich geometrię. Dlatego każda pozycja tekstowa może być przekazywana między różnymi interfejsami graficznymi. Podczas tworzenia mapy, różne obiekty GIS lub CAD są pobierane z tej geometrii, co powoduje, że system BaSYS 8 jest niezależny od tego, czy używa się systemu CAD czy GIS. Mapy katastralne lub ortofotografie mogą być wykorzystywane jako informacje podstawowe w interfejsach graficznych wraz z informacjami sieciowymi z bazy danych projektu BaSYS 8 do tworzenia wyrazistych map.


 

System BaSYS 8 może służyć również jako system czysto informacyjny. W tym trybie edycja danych w bazie danych projektu jest niemożliwa. Możliwa jest ona albo na terminalu albo poprzez interfejs internetowy. Dla danych numerycznych moduł Web Spectator pełni funkcję czytnika danych. W połączeniu z aplikacją WebGIS do wizualizacji sieci możliwe jest włączenie widoku graficznego obiektów oraz modułu Spectator w celu przeglądania danych numerycznych na różnych obiektach. Obsługiwanych jest wiele platform WebGIS, takich jak ArcIMS czy MapGUIDE.


Wnioski końcowe
System BaSYS 8 zawiera funkcje służące do zarządzania lub planowania sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. Dzięki modułowej budowie daje on możliwość dużej skalowalności, można więc uzyskać licencję dopasowaną do wymagań użytkownika. Kolejną jego zaletą jest możliwość używania go ze wszystkimi ważniejszymi relacyjnymi systemami zarządzania bazami danych. Zgodnie z filozofią mówiącą, że dane obiektów muszą być dostępne bez żadnych ograniczeń, użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi. Najciekawszą cechą jest możliwość używania różnych interfejsów graficznych. Centralna definicja układu do tworzenia map sieciowych daje możliwość tworzenia układu na przykład w programie Autodesk AutoCAD, obejmującego pozycję tekstową atrybutów danych; a ten układ jest prawie identyczny w innych systemach graficznych, co prowadzi do większej konwergencji między oprogramowaniem CAD i GIS.