Portret przedsiębiorstwa


Firma Barthauer Software GmbH prosperuje od 25 lat w niemieckoj?zycznej cz??ci Europy jako ?redniej wielko?ci przedsi?biorstwo. Ponad 1700 klientów u?ywa oprogramowania firmy Barthauer. Oko?o 40 pracowników opiekuje si?, udoskonala i supportuje wiod?cy produkt przedsi?biorstwa oparty na bazie danych system informacji sieciowych BaSYS. Dzi?ki swojej wszechstronnej funkcjonalno?ci, elastyczno?ci oraz odniesieniu do praktyki, zw?aszcza w dziedzinach takich jak wodoci?gi i kanalizacja, system ten jest profesjonalnie i wydajnie wykorzystywany do zarz?dzania sieci? zarówno przez in?ynierów budownictwa zajmuj?cych si? planowaniem infrastruktury, jak i pracowników zwi?zków celowych, zak?adów komunalnych i miejskich.

Od 1991 roku firma Barthauer, we wspó?pracy z zespo?em roboczym ds. kanalizacji („Arbeitskreis Abwasser“) niemieckim urz?dem budownictwa (Landesbauverwaltung), tworzy i implementuje za ka?dym razem aktualne „oryginalne“ interfejsy ISYBAU do rozleg?ego transferu danych technicznych kanalizacji pomi?dzy zleceniodawc? a zleceniobiorc?. 


Poprzez zastosowanie „idei multiplatformy“, poza ujednoliconym interfejsem u?ytkownika, firma oferuje kompatybilno?? z systemami GIS/CAD takich wiod?cych ?wiatowych producentów jak Autodesk, ESRI, Intergraph czy Bentley. Dzi?ki zastosowaniu platform MS SQL i Oracle Barthauer oferuje swoim klientom dwa alternatywne systemy zarz?dzania bazami danych.

Dzi?ki centrali w Brunszwiku, oddzia?om w Berlinie i Lauda-Königshofen jak i idei partnerskiej wspó?pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii z wykwalifikowanymi przedstawicielami handlowymi oraz autoryzowanymi trenerami, firma Barthauer jest zawsze blisko klienta.
  
Wprowadzona w mi?dzyczasie niezale?no?? j?zykowa ca?ego systemu stwarza przedsi?biorstwu perspektyw? wdra?ania oprogramowania na ca?ym ?wiecie.

Dobrze zmotywowani pracownicy, którzy z pe?nym zaanga?owaniem i kompetencj? ??cz? in?ynieri? z technologi? oprogramowania, gwarantuj? sta?? aktualizacj? oprogramowania z korzy?ci? dla u?ytkowników. Zaanga?owani konsultanci pomocy technicznej konstruktywnie wspó?pracuj? z zarz?dzaj?cymi produktem. Dzia? obs?ugi klienta, dost?pny w ka?dy dzie? roboczy, pracuj?cy w centrali firmy, wspiera u?ytkowników dzi?ki strukturalnej organizacji wsparcia technicznego prowadz?c infolini?, szkolenia online oraz warsztaty dla klientów przez ca?y okres u?ytkowania oprogramowania.